Jesteś tutaj: Regulamin

Regulamin

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH

ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO PIELGRZYMKOWO-TURYSTYCZNE "MATEUSZ"

 

1. ZASADY OGÓLNE

Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne "MATEUSZ" zwane dalej "Biurem" jako tour operator (organizator turystyki  w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych z dnia 29.08. 1997 r.  jednolity tekst Dz. U. z 2004 r., Nr. 223 poz. 2268 z poź. zm.) stawia sobie za cel zapewnienie Uczestnikom optymalnych warunków wypoczynku. Prawa i obowiązki Uczestników określają wydane w oparciu o art. 385 KC ?Ogólne warunki w imprezach turystycznych organizowanych przez Biuro Pielgrzymkowo- Turystyczne "MATEUSZ" zwane dalej "warunkami".

2. ZAWARCIE UMOWY

Zawarcie umowy następuje każdorazowo po zapoznaniu się Uczestnika z ofertą, podpisaniu <Zgłoszenia uczestnictwa w imprezie> (obejmującego warunki), wpłaceniu zaliczki ( nie mniej niż 30%) oraz potwierdzeniu zgłoszenia uczestnictwa w imprezie przez Biuro (lub osoby działające w imieniu Biura). Zawarcie umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga zgody rodziców lub opiekunów,  podpisami opiekunów poświadczonymi notarialnie lub urzędowo (o ile małoletni wyjeżdża bez opiekuna ustawowego).

3. WARUNKI PŁATNOŚCI

Ceny świadczeń dla uczestników są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów usług VAT. Miejscem spełnienia świadczeń z umowy jest wskazany przez Biuro rachunek bankowy w zawartej z uczestnikiem umowie lub kasą Biura. Całą należność za imprezę określona umową winna być wpłacona przez uczestnika w terminie 3 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy. Biuro zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z uczestnikiem, którego wpłaty nie zostaną przekazane w ustalonych terminach na dobro Biura.

4. ZMIANY ŚWIADCZEŃ

Gdyby po zawarciu umowy nastąpiły nieprzewidziane przez Biuro odstępstwa lub zmiany w stosunku do informacji zawartych w katalogu, uczestnik zostaje powiadomiony o tym przed rozpoczęciem podróży. Biuro ma prawo do zmiany programu lub zakwaterowania uczestników w innych niż opisane, ale równorzędnych pensjonatach, hotelach, campingach lub apartamentach. Zmiana ta nastąpi jedynie w wypadku zmiany umowy wraz z potwierdzeniem jej przez Uczestnika.

5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wszystkie dane osobowe, których udzielił Klient w związku z zamówieniem podlegają ochronie przez Biuro zgodnie z prawem. Mogą one być przetwarzane i wykorzystywane przez Biuro w celach marketingowych, statystycznych, archiwalnych, przesyłania materiałów informacyjnych. Klientowi przysługuje prawo wyrażania zgody na przetwarzanie danych lub odmowy udzielania takiej zgody. W przypadku odmowy Klient skreśla oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na egzemplarzu ?Zgłoszenia uczestnictwa w imprezie? opatrując to swoim podpisem. W przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Klienta Biuro zobowiązuje się do wykorzystania tych danych w celu wywiązania się z umowy oraz gdy będzie to konieczne do wypełnienia usprawiedliwionych celów przez Biuro.

6. ZMIANY CEN

Biuro zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oferowanych i poświadczonych w dokumentach imprez cen, o ile ich wzrost spowodowany jest wzrostem kosztów transportu, ceł, podatków, podważenia lub wprowadzeniem opłat niezależnych od Biura oraz wzrostem kursów walut.

Wzrost cen upoważnia Klienta do anulacji imprezy i uzyskania zwrotności kwoty wpłaconej do Biura. Warunkiem odzyskania pełnej wpłaty jest anulowanie imprezy przez Klienta  w formie pisemnej, która ma nastąpić w terminie do 3 dni roboczych  do daty uzyskania przez klienta informacji o zmianie ceny. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może byc podwyższona. Informacje o odwołaniu imprezy sporządzona zostanie tylko w formie pisemnej.

7. PRAWA UCZESTNIKA

Uczestnik ma prawdo do świadczeń Biura gwarantowanych ofertą (katalogiem) stanowiącym integralną część zawartej z uczestnikami umowy. Opłacone świadczenia są ostateczne i nie mogą być zmienione podczas trwania imprezy. Nie wykorzystanie któregokolwiek zaświadczeń przez uczestnika nie upoważnia do zwrotu zapłaconej kwoty. Uczestnik uprawniony jest w czasie trwania imprezy do korzystania z fachowej pomocy i opieki przedstawicieli Biura. Uczestnik objęty zostanie również opieką we wszystkich wypadkach zdarzeń nagłych nie zawinionych przez Biuro(np. związanych z awarią autobusu, przedłużeniem odpraw celnych,  postojami na granicach).

8. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

Uczestnik zobowiązuje  się w trakcie imprezy podporządkować się wszelkim  wskazówkom  i zaleceniom porządkowym przedstawicieli Biura umożliwiającym realizację programu podróży oraz do bezwzględnego przestrzegania miejsca i godzin określonych zbiórek w umowie i ofercie. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania wymaganych dokumentów podróżnych oraz gdy wymagają tego przepisy wiz turystycznych(o ile takich dokumentów nie zapewnia Biuro) i do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej, w krajach tranzytowych i docelowych. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów podporządkowanych oraz związanych z bezpieczeństwem rażącego lub uporczywego naruszania przez uczestnika ustalonego porządku imprezy zagrażającego interesom w trybie natychmiastowym. Wszelkie koszty dalszego pobytu za granicą i powrotu do kraju obciążają w takim przypadku uczestnika.

9. UBEZPIECZENIE ZWROTU KOSZTÓW

Przy zakupie oferty Klient ma możliwość zawarcia umowy gwarancyjnej zwrotu kosztów rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej na wypadek rezygnacji Klienta z udziału w tej imprezie. Zasady i wysokość zwracanych kosztów określają ?Ogólne warunki ubezpieczenia od kosztów rezygnacji?, z którymi klient zobowiązany jest zapoznać się przed wykupieniem ubezpieczenia. Koszt takiej gwarancji wynosi 3% ceny imprezy

10. UBEZPIECZENIE

Biuro zawarło z AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA Warszawa gwarancje bankową na rzecz Marszałka Województwa Podkarpackiego. Stosowne ubezpieczenie gwarancyjne wymagane przez Ustawę o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 rok na pokrycie kosztów sprowadzenia turystów do kraju oraz zwrotów wniesionych wpłat za imprezy turystyczne. W przypadku konieczności skorzystania z wyżej wymienionych ubezpieczeń, szczegółowych informacji udziela Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów pod numerem telefonu 017 / 850 1700, fax 017/ 850 1701 lub najbliższa placówka konsularna RP. Wszyscy Klienci korzystający z imprez zagranicznych organizowanych przez Buro są ubezpieczeni przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA Warszawa Polskie Towarzystwo S.A. 7500 Euro w zakresie: NW i kosztów leczenia za-granicą.

Klient przed wyjazdem na imprezę turystyczną zobowiązany jest zapoznać się <Z ogólnymi warunkami ubezpieczenia> .Biuro jako organizator nie uczestniczy w procesie likwidacji szkód.

11. REKLAMACJE

Klient ma prawo do reklamacji, pod warunkiem, że bezwłocznie w trakcie imprezy turystycznej lub zaraz po jej ukończeniu klient złożyłpisemną reklamację u kierownika ośrodka, rezydenta, pilota wycieczki, lub innego wskazanego przedstawiciela Biura, o fakcie niezgodności pomiędzy stanem faktycznym a ofertą i otrzymanie pisemnego potwierdzenia w/w niezgodności od przedstawiciela biura. Przedstawiciel Biura nie jest uprawniony do uznawania roszczeń. Jednakże reklamacje nie spełniające powyższych wymogów również będą przyjmowane. Biuro zastrzega sobie 30- dniowy termin rozpatrzenia reklamacji. Biuro nie będzie dokonywało zwrotu świadczeń które nie zostały wcześniej lub w całości wykorzystane z przyczyn leżących po stronie Klienta lub z których dobrowolnie zrezygnował. Od zwróconych kwot nie przysługują odsetki.

12. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zgodnie z Ustawą o usługach turystycznych Biuro zwolnione jest z odpowiedzialności za wady świadczenia, jeżeli nie wykonanie lub wadliwe wykonanie umowy jest spowodowane wyłącznie:

- działaniem lub zaniechaniem Klienta,

- działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie jeżeli tych działań lub zaniechaniem nie można było przewidzieć ani uniknąć - siłą wyższą.

Podstawą do reklamacji nie mogą być zatem warunki atmosferyczne, oczekiwanie na granicach, zachowanie uczestników imprezy, hałas związany z usytuowaniem obiektów  w pobliżu miejsc publicznych, w szczególności prowadzących działalność rozrywkową bądź rekreacyjną, a także braki w dostawie prądu, wody, klimatyzacji, urządzeń sanitarnych, sportowo rekreacyjnych jeżeli zostały usunięte w zwyczajowo przyjętym czasie. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za specyficzne warunki panujące w miejscu pobytu podczas imprezy dotyczy to w szczególności specyfiki serwowanej kuchni, uwarunkowań architektonicznych pomieszczeń, stosowanego wyposażenia pokoi oraz obiektów, możliwości pojawienia się w pomieszczeniach i  środkach transportu owadów, gadów o ile nie jest to następstwem zaniedbań kulinarnych, czy tez braku utrzymania czystości.

13. ODWOŁANIE IMPREZY

Biuro zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z powodu braku wymaganego minimum uczestników (przy imprezach z dojazdem zorganizowanym minimum uczestników wynosi 35 osób). Może nastąpić to jednak nie później niż 3 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Termin ten nie może być przestrzegany w przypadku przyczyn nie zależnych od Biura jak np. zmiany przepisów w kraju docelowym lub transportowym, umów między - narodowych, przepisów szczególnych oraz działań sił wyższych, klęsk żywiołowych, stanów wojny, zagrożenia terrorystycznego itp. W takim wypadku klient otrzymuje pełny zwrot wpłaconej kwoty bez odsetek.

14. REZYGNACJA Z IMPREZY LUB ZMIANA TERMINU

Klient ma prawo do rezygnacji z imprezy. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień, w którym Klient zawiadomił Biuro w formie pisemnej o rezygnacji z imprezy lub dzień następujący po dacie w której klient nie dokona czynności określonych w <Zgłoszeniu uczestnictwa w imprezie> jak: uzupełnienie wpłaty do podanej ceny imprezy lub dostarczenie wymaganych dokumentów. Biuro ze względu na poniesione koszty organizacji imprezy, w przypadku rezygnacji z przyczyn leżących po stronie Klienta tj.: odmowa wydania transportu, nieważność wymaganych dokumentów, nie dotrzymanie przez Klienta terminów wpłat, choroby lub innych wypadków losowych, uniemożliwienie przekroczenia granicy przez służby graniczne oraz innych zastrzega sobie prawo dokonania potrąceń według następujących zasad:

 • 1. Rezygnacja z wycieczki jednodniowej:
  • 0% ceny z imprezy przy rezygnacji w ostatniej dobie i 1-3 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy ze wględów zdrowotnych lub nagłych przypadków
  • 50% ceny z imprezy przy rezygnacji między 1-3 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy.
  • 100% ceny w dniu rozpoczęcia imprezy z przyczyn klienta
 • 2. Rezygnacja z wycieczki kilkudniowej
  • W sytuacji rezygnacji z imprezy turystycznej z ważnej przyczyny - przypadek losowy, taki jak np.: choroba własna, lub zgon członka najbliższej rodziny, utrata dachu nad głową lub zadziałania kataklizmu, a więc przyczyn niezależnych od klienta ORGANIZATOR zwraca wpłaconą kwotę pomniejszoną o rzeczywiste koszty poniesione przez ORGANIZATORA  (od zwracanych kwot nie przysługują odsetki).
  • W innych przypadkach ORGANIZATOR potrąci z wpłaty klienta kwoty proporcjonalne do poniesionych kosztów imprezy. ORGANIZATOR może dokonać potrącenia, o którym mowa wyżej bez względu na termin zawarcia umowy. Zgłoszenie rezygnacji z imprezy przed jej rozpoczęciem, niezależnie od przyczyny, powinno nastąpić na piśmie. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień otrzymania przez ORGANIZATORA stosownego oświadczenia.
  • W przypadku wszelkich zmian dokonanych przez Klienta potrącona będzie każdorazowo opłata manipulacyjna w wysokości kosztów ponoszonych przez Organizatora. Za zmiany pociągające powyższe koszty należy rozumieć między innymi zmianę osoby uprawnionej do uczestnictwa w imprezie, zmianę typu zakwaterowania, zmianę zakresu świadczeń. Powyższe zmiany mogą nastąpić do 3 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych warunkami uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych. Wszelkie spory wynikłe na tle zawartej umowy załatwiane będą polubownie bądź przez Sąd w miejscu zamieszkania uczestnika (właściwość ogólna) lub Sąd właściwy ze względu na miejsce wykonania umowy (właściwość przemienna).


Biuro turystyczne "MATEUSZ" posiada spore doświadczenie w świadczeniu usług turystycznych i kulturalno- rozrywkowych dla kuracjuszy przebywających w podkarpackich uzdrowiskach.

GDZIE NAS ZNAJDZIESZ?

Siedziba w Iwoniczu-Zdroju:
Al. Słoneczna 1B
38-440 Iwonicz- Zdrój
tel: 603 331 530

Siedziba w Rymanowie-Zdroju:
ul. Zdrojowa 41 SKLEP SMAK NATURY
38-481 Rymanów- Zdrój
tel: 795 258 047


NA SKRÓTY