Jesteś tutaj: Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej: „RODO”) Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne „MATEUSZ” informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne „MATEUSZ” właściciel Barbara Bączek z siedzibą – Al. Słoneczna 1B, 38-440 Iwonicz Zdrój , wpisane do Rejestru Organizatorów Turystyki nr 171/11, NIP 684-100-09-12 (zwana dalej: „Administratorem”.

2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych można się skontaktować z Administratorem elektronicznie wysyłając wiadomość na adres e-mail: bptmateusz@gmail.com lub pisemnie na adres: Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne „MATEUSZ” właściciel Barbara Bączek z siedzibą – Al. Słoneczna 1B, 38-440 Iwonicz Zdrój.

3. Administrator przetwarza dane osobowe następujących kategorii: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, w szczególności: imię, nazwisko, adres, data urodzenia,  pesel, numer telefonu, adres e-mail.

4. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

  •  Obsługi zapytań i rezerwacji oraz zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług. Podstawą prawną jest art.  6 ust. 1 lit. b RODO.
  • Wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym m. in. rozliczenia finansowe i sprawozdawczość rachunkowa, obsługa reklamacji, obowiązki wynikające z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Podstawą prawną jest art. 6 ust.1 lit. c RODO.
  • Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, a w szczególności: w celach marketingu i promocji produktów i usług dostarczanie komunikacji marketingowej, w tym w formie newsletterów, tj. wiadomości e-mail oraz drogą SMS/MMS, zawierających informacje o aktualnych ofertach, promocjach czy konkursach,
  • W celach archiwalnych, dowodowych i sprawozdawczych oraz w celach dochodzenia ewentualnych roszczeń. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i w celu wyrażonym w jej treści. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

5.Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały zebrane tj.

  •  W zakresie realizacji zawartej umowy przez okres jej obowiązywania, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa lub dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora, w tym dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
  • W zakresie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w tym przepisy podatkowe
  • W przypadku, gdy dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa powyżej przez okres do czasu realizacji tych interesów lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
  • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

6.Odbiorcami danych osobowych będą: piloci, towarzystwa ubezpieczeniowe, biuro rachunkowe Administratora wspierające procesy księgowe, podmiot świadczący usługę IT dla Administratora, organy podatkowe, linie autokarowe, inni przewoźnicy, dostawcy usług hotelowych, dostawcy usług dodatkowych, współpracujący z Administratorem na podstawie umów agencyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy o świadczeniu usługi turystycznej.

7.W związku z przetwarzaniem danych przez Administratora, osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia jak również cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie zgody, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.Osobom, których dane dotyczą, przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uznają, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.

9.Administrator przetwarzając dane osobowe stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, zapewniające odpowiednie bezpieczeństwo danych, uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

10.Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do świadczenia usług przez Administratora. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości obsługi zapytań i rezerwacji oraz zawarcia umowy.

11.Źródłem pochodzenia danych osobowych są osoby składające zapytanie lub dokonujące rezerwacji, które udostępniają Administratorowi dane osobowe swoje oraz pozostałych osób, w imieniu których składają zapytanie lub dokonują rezerwacji. Osoby składające zapytanie lub dokonujące rezerwacji mogą przekazywać dane osobowe pozostałych osób wyłącznie za ich zgodą i wiedzą.

12.Administrator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania wykonywanego w oparciu o posiadane dane, w szczególności dane dotyczące świadczonych usług.

13.Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani wykorzystywane przez Administratora w innym celi niż zostały zebrane.


Biuro turystyczne "MATEUSZ" posiada spore doświadczenie w świadczeniu usług turystycznych i kulturalno- rozrywkowych dla kuracjuszy przebywających w podkarpackich uzdrowiskach.

GDZIE NAS ZNAJDZIESZ?

Siedziba w Iwoniczu-Zdroju:
Al. Słoneczna 1B
38-440 Iwonicz- Zdrój
tel: 603 331 530

Siedziba w Rymanowie-Zdroju:
ul. Zdrojowa 41 SKLEP SMAK NATURY
38-481 Rymanów- Zdrój
tel: 795 258 047


NA SKRÓTY